PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

tổng quan

Kiểm định chất lượng giáo dục với mục đích giúp các nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, xây dựng kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục. Đồng thời, đây là hình thức thông báo công khai thực trạng của các cấp nhà trường, là cơ sở để cơ quan quản lý đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho các đơn vị. Với ý nghĩa sâu sắc như vậy nên công tác Kiểm định chất lượng giáo dục đã được Đảng và Nhà nước chú trọng tới từ năm 2008, tuy nhiên đến nay việc thực thi vẫn chưa hiệu quả và còn nhiều khó khăn, bất cập. Nắm bắt được thực trạng đó, Vietec.,Corp đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm ProSoft.QA – giải pháp tối ưu cho những thực trạng hiện nay trong công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

Mô hình bao gồm các chức năng sau

Các câu hỏi thường gặp