PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tiêu chuẩn đánh giá


Danh sách các quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục các trường được chia theo các cấp. Trong mỗi quy định bao gồm các Tiêu chuẩn, trong Tiêu chuẩn gồm các Tiêu chí. Người quản trị vào chức năng này để xem các thông tin đó. Không thể thêm mới, sửa và xóa mà chỉ có thể tải về các Quy đinh, Tiêu chuẩn, Tiêu chí.
          - Cách thực hiện:  Di chuột vào 1. Danh mục chọn 1.5. Tiêu chuẩn đánh giá.  Sau đó chọn xem các Quy định, Tiêu chuẩn và Tiêu chí.

           - Sau khi chọn Quy định hệ thống hiển thị:


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video