PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Phụ lục X đến XIII


          1. Phụ lục X – Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá:
            -
Tài khoản đánh giá ngoài nhấp chuột vào đây để tải Báo cáo kết quả nghiên cứu Hồ sơ đánh giá.

          2. Phụ lục XI – Biên bản khảo sát sơ bộ:
            -
Nhấp chuột vào đây để tải Biên bản khảo sát sơ bộ

          3.
Đánh giá chung tiêu chuẩn:

            -
Vào đây để thực hiện việc đánh giá chung các tiêu chuẩn.

          4. Phụ lục XII - Báo cáo kết quả khảo sát chính thức:
            -
Tổng quan: Nhập nội dung tổng quan cho từng mục tương ứng

        - Báo cáo: Nhấp chuột vào để tải báo cáo chi tiết về

          5. Phụ lục XIII - Báo cáo đánh giá ngoài:
            -
Nhấp chuột vào đây để thực hiện tải các báo cáo liên quan đến Đánh giá ngoài.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn