PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tạo tài khoản Đánh giá ngoài từ phần mềm


          - Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản cấp Sở Giáo dục và Đào tạo, sau đó chọn 4. Hệ thống – 4.3. Người dùng, màn hình sẽ hiển thị giao diện như hình sau:

          -  Bước 2: Nhấp chuột vào  để thực hiện thêm mới một tài khoản Đánh giá ngoài, màn hình sẽ hiển thị như hình sau:


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn