PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CSDL nhà trường


Nhập vào các thông tin của nhà trường để xuất ra báo cáo.
        - Người quản trị di chuột vào 3. CSDL nhà trường chọn cấp tương ứng, chọn lần lượt các thông tin sau đó nhập số liệu và lưu lại.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn