PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Danh mục viết tắt


Chú thích cho những từ viết tắt nhập trên hệ thống
          - Cách thực hiện: Di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.6 Danh mục viết tắt. Nhấn chuột vào màn hình hiển thị giao diện: Sửa, xóa tương tự các chức năng khác.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn