PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Quy trình đánh giá ngoài


TÓM TẮT QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

1. Tài khoản cấp Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tạo và cấp tài khoản cho từng thành viên được tham gia đánh giá ngoài.

2. Phân công cho từng tài khoản vào từng đơn vị trường được Đánh giá ngoài và phân chia quyền: Trưởng đoàn, Thư ký, Thành viên cho từng đoàn đánh giá ngoài.

3. Trưởng đoàn Đánh giá ngoài tại các trường sẽ thực hiện phân công công việc cho từng thành viên trong đoàn Đánh giá ngoài.

4. Các tài khoản trong đoàn Đánh giá ngoài sẽ đăng nhập và thực hiện các công việc được phân công theo nghiệp vụ của đoàn đánh giá ngoài.

5. Tài khoản thư ký hoặc trưởng đoàn sẽ thực hiện thao tác tổng hợp và in ấn báo cáo trực tiếp từ phần mềm.

Lưu ý:

- Chỉ tài khoản quản trị của Sở Giáo dục và Đào tạo mới có chức năng tạo ra tài khoản của các thành viên Đánh giá ngoài;

- Khi tạo tài khoản cho các thành viên Đánh giá ngoài, tài khoản cấp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ cần thực hiện chức năng 4.3. Người dùng, các chức năng 4.1. Nhóm chức năng và 4.2. Nhóm đơn vị không liên quan đến Đánh giá ngoài.

- Tạo tài khoản trong mục 4.3. Người dùng và chọn quyền là – Thành viên ĐGN, sau đó phân cho tài khoản này vào trường nào cần thực hiện trong chức năng 3.1.2. Thành viên theo trường.

- Có 2 cách tạo tài khoản cho các thành viên Đánh giá ngoài: Tạo tài khoản trực tiếp từ giao diện phần mềm và tạo tài khoản đánh giá ngoài bằng file excel mẫu.

Thực hiện Đánh giá ngoài:

- Để thực hiện Đánh giá ngoài cho mỗi đơn vị, các tài khoản được phân công theo từng đơn vị sẽ thực hiện theo trách nhiệm được phân công

- Mỗi tài khoản được phân công Đánh giá ngoài cho trường nào, khi đăng nhập vào phần mềm sẽ được thực hiện các công việc đánh giá ngoài cho trường đó theo các công việc cụ thể.

- Để thực hiện công việc Đánh giá ngoài cho đơn vị, cần thao tác trong chức năng 3. Quy trình ĐGN và thực hiện theo quy trình đánh giá ngoài đã được sắp xếp sẵn.


Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video