PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đặt vấn đề - kết luận


          - Di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.7 Đặt vấn đề - kết luận. Nhấn chuột vào   màn hình hiển thị giao diện:


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video