PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Phụ lục VII - Báo cáo sơ bộ


          - Nhập nội dung sơ bộ của báo cáo Đánh giá ngoài về các mặt chi tiết dưới đây:
          -
Cấu trúc - Văn phong – Nhận xét: Nhập chính xác các nhận xét về Cấu trúc, văn phong và nhận xét về tính thống nhất, chính xác của số liệu phần “Cơ sở dữ liệu” và “Mô tả hiện trạng” trong báo cáo.

          - Chính tả: Thêm mới các nhận xét về mặt chính tả như Trang – dòng, các lỗi trong báo cáo và đề nghị chỉnh sửa cho từng nội dung.

- Quy cách trình bày: Nhận xét về các Dòng – Trang, đánh giá về việc thiếu khoảng trắng, thừa khoảng trắng trong các dòng.

          - Nhận xét nội dung: Nhập nội dung nhận xét đánh giá về nội dung tổng quan liên quan đến Điểm mạnh – Điểm yếu – Mô tả hiện trạng của từng đơn vị được chọn. Bao gồm có 3 trang từ 2.1 đến 2.5 cần nhập thông tin đầy đủ.

          - Chỉnh sửa – Đề xuất: Nhập chính xác các đánh giá về việc các tiêu chí nào chưa đạt hoặc chưa được đánh giá đúng và đầy đủ. Đề xuất với đoàn đánh giá ngoài về những vấn đề cần thảo luận thêm.

          - Báo cáo: Xuất báo cáo ĐGN sơ bộ của đơn vị được chọn, nhằm mục đích cho một báo cáo sơ bộ về tất cả quá trình Kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị đó.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn