PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thành viên TĐG


          - Danh mục chức vụ: Tạo ra các chức vụ liên quan đến khi tạo thành viên hội đồng TĐG. Người quản trị di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.1 Thành viên TĐG chọn 4.1.1 Danh mục chức vụ. Nhấn chuột vào   hệ thống hiển thị giao diện: Chức năng sửa, xóa giống các chức năng khác.


          - Danh mục nhiệm vụ: Tạo ra các nhiệm vụ liên quan đến khi tạo thành viên hội đồng TĐG. Người quản trị di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.1 Thành viên TĐG chọn 4.1.2 Danh mục nhiệm vụ. Nhấn chuột vào hệ thống hiển thị giao diện: Chức năng sửa, xóa giống các chức năng khác.


          - Danh sách thành viên: Tạo ra các thành viên trong đơn vị. Người quản trị di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.1 Thành viên TĐG chọn 4.1.3 Danh sách thành viên. Nhấn chuột vào hệ thống hiển thị giao diện: Chức năng sửa, xóa giống các chức năng khác.


          - Nhóm đánh giá: Tạo ra các nhóm đánh giá phục vụ quá trình tự đánh giá. Người quản trị di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.1 Thành viên TĐG chọn 4.1.4 Nhóm đánh giá. Nhấn chuột vào hệ thống hiển thị giao diện: Chức năng sửa, xóa giống các chức năng khác.


          - Người quản trị thao tác như trên hình minh họa. Có 2 loại nhóm: Công tácThư ký.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn