PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Gợi ý minh chứng


Để dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng Tiêu chí.
          - Cách thực hiện: Di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.2 Gợi ý minh chứng:

          - Nhấn chuột vào Tiêu chí cần dự kiến thu thập thông tin, minh chứng:

          - Chọn chuột sang các Chỉ số B, C và thao tác tương tự Chỉ số A. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn chuột vào Lưu lại.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video