PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đăng ký ĐGN và Mẫu văn bản


          1. Đăng ký Đánh giá ngoài: Hiển thị danh sách các trường đã đăng ký đánh giá ngoài, các đơn vị này sau khi đăng ký đánh giá ngoài sẽ được duyệt bởi tài khoản cấp Sở.

 

          2. Mẫu văn bản: Hiển thị danh sách các mẫu văn bản liên quan đến ĐGN của cấp Sở, tài khoản cấp Sở có thể thêm mới, chỉnh sửa tương tự như mục Danh mục tài liệu tham khảo.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn