PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Danh mục viết tắt


          1. Danh mục câu mẫu
            -
Mục đích: Hiển thị danh mục các câu mẫy hay dùng để Đánh giá ngoài cho các đơn vị trường.
            -
Thực hiện: Để hiển thị danh mục câu mẫu, tài khoản cấp Sở vào chức năng 3. Quy trình ĐGN – 3.2 Danh mục viết tắt – 3.2.1. Danh mục câu mẫu, màn hình sẽ hiển thị ra danh sách các câu mẫu đã được thêm mới, tài khoản cấp Sở có thể thêm các câu mẫu khác trong mục dưới hoặc muốn sửa câu mẫu thì chọn tương ứng với từng dòng.

          - Thêm mới câu mẫu: Tài khoản cấp Sở có thể thêm mới các câu mẫu này bằng cách nhấp chuột vào   sau đó điền chính xác nội dung của câu mẫu, sau đó nhấp chuột vào để hoàn tất.

          - Danh mục viết tắt: Hiển thị danh mục viết tắt dùng để thực hiện đánh giá ngoài cho các đơn vị cấp trường. Tài khoản cấp Sở thực hiện thêm danh mục viết tắt bằng cách chọn   và điền đầy đủ thông tin sau đó nhấp   để hoàn tất – Muốn sửa thì chọn   - Muốn xóa thì tích chọn vào danh mục muốn xóa, sau đó nhấp vào   để thực hiện.

          2. Viết tắt theo trường
            -
Mục đích: Cấp Sở sẽ thực hiện chọn danh mục viết tắt cho các trường trực được đánh giá ngoài bằng cách chọn từ danh mục viết tắt có sẵn của Sở.

- Thêm mới:  Để thêm mới danh mục viết tắt cho từng trường, tài khoản cấp Sở chọn từng đơn vị muốn thêm, sau đó nhấp chuột vào , sau đó chọn chính xác các mục viết tắt đã có sẵn, cuối cùng nhấp chuột vào   để hoàn tất.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn