PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Minh chứng


Thêm các Minh chứng để phục vụ quá trình tự đánh giá.
          1. Thêm minh chứng trên phần mềm:
          - Cách thực hiện:
Di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.3 Minh chứng:


          - Nhấn chuột vào   màn hình hiển thị:

          - Chọn Hộp, Tiêu chuẩn, Tiêu chí hệ thống tự sinh ra số thứ tự Minh chứng. Nhấn chuột vào sau đó điền thông tin của minh chứng vào các ô tương ứng như trên hình. Cuối cùng nhấn chuột vào Lưu lại để thêm mới được một minh chứng.

           - Sửa: Nhấn chuột vào biểu tượng tương ứng Minh chứng cần sửa. Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong, chọn Lưu lại hoặc Bỏ qua nếu không muốn sửa.
           -
Xóa:  Đánh dấu vào ô vuông bên tay trái của Minh chứng cần xóa sau đó nhấp chuột vào biểu tượng . Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn chắc chắn muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Hủy bỏ nếu không muốn xóa.

         2. Thêm minh chứng bằng file Excel:
         - Để thêm minh chứng lên phần mềm bằng file excel Thầy/Cô phải tải về máy tính file excel mẫu bằng cách nhấn chuột vào ở giao diện chức năng Minh chứng. Sau đó mở file excel mẫu lên, nhập thông tin theo hướng dẫn trong hình và lưu file lại:



          - Sau khi file excel có dữ liệu đã được lưu, để tải thông tin minh chứng lên hệ thống Thầy/Cô nhấn chuột vào ở giao diện chức năng Minh chứng và làm theo hình minh họa:

          - Khi file excel được tải lên, hệ thống sẽ nhận những mã minh chứng chưa có trên hệ thống. Còn lại những mã minh chứng đã có thì hệ thống sẽ không cập nhật.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn