PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thành lập hội đồng thành viên Đánh giá ngoài


          1.   Mục đích
            -
Thiết lập danh sách đoàn Đánh giá ngoài cho từng đơn vị trường được Đánh giá ngoài. Trong đó có Trưởng đoàn, Thư ký, Thành viên Đánh giá ngoài
          2.
Các bước thực hiện:
            -
Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản quản trị cấp cao của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau đó vào chức năng
          3. Quy trình ĐGN – 3.1. Thành viên ĐGN – 3.1.2. Thành viên theo trường
để thực hiện phân công cho các thành viên vào đoàn Đánh giá ngoài theo từng đơn vị.

          - Bước 2: Chọn đơn vị đã được duyệt Đánh giá ngoài (đơn vị màu xanh, bên trái) sau đó nhấp chuột chọn   để thực hiện chọn các thành viên của đoàn Đánh giá ngoài theo đơn vị đó (tài khoản đã được tạo trong mục II). Tích chọn chính xác các tài khoản, chọn nhiệm vụ của từng thành viên, sau đó nhấp chuột chọn   để hoàn tất.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn