PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CSDL nhà trường


Nhập vào các thông tin của nhà trường để xuất ra báo cáo.
        - Người quản trị di chuột vào 3. CSDL nhà trường chọn cấp tương ứng, chọn lần lượt các thông tin sau đó nhập số liệu và lưu lại.

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

  • Video:
  • 1