Hệ Thống Cổng Thông Tin

Bài giảng điện tử


Bài giảng điện tử
Cách thực hiện: Chọn bài giảng điện tử (ở bên góc trái) - bên góc phải hiện ra các chức năng: thêm danh mục gốc, thêm danh mục con, thêm tin, chỉnh sửa, xoá tin
* Chức năng thêm danh mục gốc


*Chức năng thêm danh mục con


*Chức năng thêm tin* CHức nẳng

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video