Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng menu điều hướng


Chức năng menu điều hướng
Mục đích: giúp người dùng có thể tạo thêm các danh mục con cho danh mục gốc trên thanh menu ngang của cổng thông tin
Cách thực hiện : Chọn chức năng "Menu điều hướng" trong trang quản trị. có thể tùy chọn các chức năng "Thêm mới , chỉnh sửa, xóa".
 Để thêm mới thì chọn chức năng "Thêm mới".


Sau khi điền đầy đủ thông tin thì bấm lưu lại.

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video