Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng tin RSS


chức năng tin RSS
Mục đích được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web.
Cách thực hiện : Chọn chức năng "Tin RSS" sau đó bấm "Thêm mới" để thêm mới tin RSS.
Nhập đầy đủ thông tin rồi bấm lưu lại.


Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video