Hệ Thống Cổng Thông Tin

Thêm giới thiệu


Thêm giới thiệu
Mục đích : Xây dựng bài giới thiệu thực tế về đơn vị mình, các bài giới thiệu sẽ tự động được cập nhật ra ngoài Cổng thông tin.
Cách thực hiện: Nhấp chuột vào Giới thiệu bên trái – Bên phải sẽ hiển thị ra các mục tương ứng như: Thêm mới, chỉnh sửa, xóa.


1 – Chọn mục Giới thiệu bên trái
2 – Nhấp chuột vào để thêm mới một thông tin Giới thiệu
3 – Nhấp chọn mục Giới thiệu cần chỉnh sửa, sau đó chọn Chỉnh sửa để sửa từng mục giới thiệu tương ứng.
4 – Muốn xóa mục Giới thiệu nào thì chọn mục đó, sau đó nhấp chuột vào chức năng này.
 Thêm mới và Chỉnh sửa: Khi thực hiện hai chức năng này, màn hình sẽ hiển thị lên các thông tin cần thiết để tài khoản quản trị nhập hoặc chỉnh sửa.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video