Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Người dùng


Tạo ra và quản lý các người dùng tương đương cấp Phường/Xã

-        Cách thực hiện: Người quản trị di chuột vào Danh mục sau đó chọn Người dùng,  hệ thống sẽ hiển thị giao diện như hình minh họa.-        Muốn thêm mới nhóm người dùng, kích chọn chức năng Thêm người dùng Phần mềm hiển thị giao diện thêm mới:-        Gợi ý: Phần mềm dùng chung trên toàn quốc nên sẽ xảy ra trường hợp trùng tài khoản. Nên khi thêm tài khoản người dùng, người quản trị lấy tài khoản của đơn vị sau đó thêm tên người dùng phía sau (hình minh họa). Sau dòng tài khoản nếu dấu tích màu xanh là tài khoản hợp lệ.

-        Sửa: Chọn biểu tượng   của người dùng cần sửa .Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong, chọn Lưu để lưu lại hoặc Thoát nếu không muốn sửa.

-        Xóa: Chọn biểu tượng  tương ứng với người dùng cần xóa. Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn có thật sự muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Cancel nếu không muốn xóa nữa.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn