Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Câu trả lời

Làm sao để đổi mật khẩu của người dùng?
Cách đổi mật khẩu:
Vào Danh mục > Người dùng > Click vào tương ứng người dùng cần đổi mật khẩu. Nhập mật khẩu mới vào dòng Mật khẩu sau đó nhấn Lưu