Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Lên lớp


Tải dữ liệu từ năm điều tra trước lên năm làm việc hiện tại. (Chỉ cấp Phường/Xã mới có chức năng này).

-        Cách thực hiện: Người quản trị di chuột vào Tiện ích sau đó chọn chức năng Lên lớp.-        Chọn mỗi cấp 1 trường (nên chọn trường mà có số đối tượng theo học nhiều nhất).

-        Sau khi đẩy dữ liệu lên thành công người quản trị sẽ sửa các thông tin theo thực tế điều tra của năm hiện tại. (Sửa đối tượng lưu ban, bỏ học, chuyển đến…)


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

  • Video:
  • 1