Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Danh sách dân tộc và Danh mục tôn giáo


-        2 chức năng này người quản trị cấp Phường/Xã không thể thao tác thêm mới, sửa, xóa được. Chỉ có thể vào xem danh sách hoặc in ra nếu muốn (Click vào biểu tượng để in danh sách). Cấp Trung ương sẽ thêm mới, sửa, xóa danh mục này.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video