Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Danh sách thôn xóm


Phần mềm nhập dữ liệu theo thôn xóm nên người quản trị sẽ phải tạo ra các thôn xóm thực tế của Xã/phường mình.

-        Cách thực hiện: Vào Danh mục chọn Danh sách thôn xóm

-        Để thêm mới thôn xóm người quản trị Click vào Thêm mới thôn xóm. Nhập các thông tin như hình minh họa:-        Sửa: Chọn biểu tượng   của thôn xóm cần sửa .Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong, chọn Lưu để lưu lại hoặc Thoát nếu không muốn sửa.

-        Xóa: Chọn biểu tượng  tương ứng với thôn xóm cần xóa. Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn có thật sự muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Cancel nếu không muốn xóa nữa. Với thôn xóm đã có phiếu điều tra thì không thể xóa được thôn xóm. Muốn xóa được thôn xóm người quản trị phải xóa hết số phiếu ở thôn xóm đó.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn