Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Nhập trực tiếp trên hệ thống


Để nhập phiếu điều tra và đối tượng bằng tay lên phần mềm. Hoặc bổ sung thêm phiếu hoặc đối tượng.

-        Nhập trực tiếp trên hệ thống: Người quản trị click vào Thêm phiếu điều tra để thêm mới 1 hộ.-        Nhập đầy đủ thông tin chủ hộ như hình minh họa: