Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Câu trả lời

Không tải được file excel nhập phiếu điều tra lên hệ thống vì báo ' số phiếu trùng nhau'
Kiểm tra lần lượt
1. Cột số thứ tự phải chính xác và chắc chắn rằng được nhập tự động sau khi enter xuống dòng (vì có trường hợp copy dữ liệu từ file khác sang)
2. Kiểm tra họ tên chủ hộ và địa chỉ phải cùng giống nhau (kể cả font chữ)-> khuyến cáo nên copy xuống thay vì gõ lại
3. Một chủ hộ thì cùng một số phiếu và dòng nào cũng phải nhập trong cùng một chủ hộ đó

Câu hỏi khác