Quản lý thống kê giáo dục Tiểu học

Danh mục


1. Năm học

a. Mục đích: Người dùng cấp trường vào chức năng Năm học để xem thông tin về năm học đang điều tra, kỳ điều tra hiện tại (kỳ cần nộp báo cáo thống kê lên cấp phòng).

b. Đường dẫn: Danh mục/Năm học. Xem giao diện ở hình 70Hình 70: Năm học

2. Danh mục đơn vị hành chính

a. Mục đích: Người dùng cấp trường vào chức năng Danh mục đơn vị hành chính để xem thông tin về các Tỉnh/TP, Quận/Huyện, phường.

b. Đường dẫn: Danh mục đơn vị hành chính. Xem giao diện ở hình 71


Hình 71: Danh sách Đơn vị hành chính


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video