Quản lý thống kê giáo dục Tiểu học

Năm học


Danh mục - Năm học

a. Mục đích: Người dùng cấp Phòng vào chức năng Năm học để xem thông tin về năm học đang điều tra, kỳ điều tra hiện tại (kỳ cần nộp báo cáo thống kê lên cấp Sở) và tạo hạn nộp báo cáo cho cấp trường

b. Đường dẫn: Danh mục/Năm học. Màn hình hiển thị giao diện (Xem hình 48):


Hình 48: Năm học

c. Thao tác

- Để tạo hạn nộp báo cáo cho cấp Trường, kích chọn chức năng Chọn hạn nộp báo cáo, phần mềm hiển thị form với lịch biểu, với mỗi kỳ người dùng kích chọn phần khoanh tròn để chọn lịch cho hạn nộp báo cáo. Chọn Lưu để hoàn thành việc tạo hạn nộp báo cáo hoặc Thoát nếu không muốn tạo hạn nộp báo cáo nữa. Form và ví dụ minh họa xem hình 49


Hình 49: Chọn hạn nộp báo cáo


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video