Quản lý thống kê giáo dục Tiểu học

Nhập dữ liệu Đầu năm


a. Mục đích: Đưa dữ liệu thống kê đầu năm của trường lên hệ thống phần mềm

b. Đường dẫn: Nhập dữ liệu/Đầu năm. Xem giao diện ở hình 77

Hình 77: Giao diện đầu năm

c. Thao tác.

Nhập dữ liệu đầu năm.

Bước 1: Kích chọn chức năng Nhập từ Excel (chức năng được khoanh đỏ trên hình 78).Hình 78: Nhập từ excel

Bước 2: Kích chọn chức năng Duyệt (chức năng được khoanh đỏ ở hình 79)

|
Hình 79: Duyệt file nhập liệu

Bước 3: Duyệt tìm đến file dữ liệu đầu năm muốn tải lên, kích chọn file đó rồi nhấn Ok ( hình 80)Hình 80: Duyệt tìm file

Bước 4: Kích chọn chức năng Nhập dữ liệu để hoàn thành việc nhập dữ liệu đầu năm (Hình 81)


Hình 81: Tải file

Chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu trên web (Xem hình 82)

Hình 82: Sửa dữ liệu

Copy dữ liệu năm cũ: Sang năm học mới đối với các dữ liệu đầu năm các đơn vị có thể copy từ năm này qua năm khác, nếu có những thay đổi các đơn vị sẽ chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu trên phần mềm.

Hình 83: Copy dữ liệu năm cũ

Gửi báo cáo: Sau khi đã tải thành công file dữ liệu đầu năm lên hệ thống, người dùng cấp trường kích chọn chức năng Gửi báo cáo để gửi báo cáo lên cho cấp phòng (xem hình 83)

Hình 83: Gửi báo cáo


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video