Quản lý thống kê giáo dục Tiểu học

Quản lý người dùng


Hệ thống - Quản lý người dùng

a. Mục đích: Tạo và quản lý người dùng ở cấp Phòng

b. Đường dẫn: Hệ thống/Quản lý người dùng. Xem giao diện ở hình 75 bên dướiHình 75: Quản lý người dùng

- Người dùng "hn.bd.congvi" là người dùng do cấp Phòng tạo ra khi tạo đơn vị Trường. Không xóa người dùng này

c. Thao tác.

- Thêm: Khi muốn thêm mới người dùng thì kích chọn chức năng Thêm, phần mềm hiển thị giao diện thêm mới người dùng. Xem giao diện cùng ví dụ minh họa ở hình 76ới

Hình 63: Thêm mới người dùng

Hình 76 bên trái: nếu chọn Quyền là Quản trị thì người dùng huongts này sẽ có quyền quản trị, thao tác được tất cả các chức năng trên cấp trường.

Hình 76 bên phải: Nếu chọn Quyền là Người dùng thì form xuất hiện thêm phần Nhóm. Danh sách nhóm này chính là các nhóm được tạo ở phần Nhóm ngườ dùng. Muốn người dùng có quyền thao tác ở phần nào thì chọn nhóm tương ứng phần đó

- Sau khi hoàn thành thông tin trên form thì chọn chức năng Lưu để thực hiện thêm người dùng hoặc chức năng Thoát nếu không muốn tạo thêm người dùng huongts này

- Sửa: Chọn người dùng muốn sửa rồi kích chọn chức năng Sửa. Phần mềm hiển thị form thông tin của ngưi dùng đó. Sau khi chỉnh sửa hoàn thành, kích chọn Lưu để lưu lại hoặc Thoát nếu không muốn sửa

- Xóa: Chọn người dùng muốn xóa rồi kích chọn chức năng Xóa. Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn có thật sự muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Cancel nếu không muốn xóa nữa.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video