Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Tại sao số dư đầu ngày không đúng với chênh lệch cuối ngày hôm trước?
Nguyên nhân: do Thầy/Cô điều chỉnh thực đơn sai. 

Cách khắc phục: 
Vào "Dinh dưỡng " -> "Thực đơn" -> "Điều chỉnh thực đơn"

Thầy/Cô cần xóa thực đơn trong ngày trong điều chỉnh thực đơn của ngày đó.


Tiếp theo, vào điều chỉnh thực đơn để lưu lại thực đơn chính xác của ngày đó. Sau đó vào lại Sổ tính tiền ăn kiểm tra lại.

Câu hỏi khác