Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Tạo thực đơn rồi nhưng vào Sổ tính tiền ăn thì không thấy số liệu?
Nguyên nhân: Do chưa làm Điều chỉnh thực đơn nên Sổ tính tiền ăn không tính được. 
Cách khắc phục: 
Ở phần Dinh dưỡng vào Thực đơn -> Điều chỉnh thực đơn


Chọn ngày lập, chọn nhóm trẻ, chọn mã thực đơn


Người dùng có thể điều chỉnh lại sĩ số thực tế trong ngày, điều chỉnh lại số lượng thực phẩm cho khớp với lượng thực phẩm đã xuất kho và tiếp phẩm. Điều chỉnh xong thì lưu lại, lúc này thì Sổ tính tiền ăn mới tính được tiền ăn trong ngày hôm đó.
Lưu ý: Điều chỉnh thực đơn là cơ sở cho việc Tổng hợp Calo tuần, Sổ tính tiền ăn, Tổng hợp thẻ kho... nên Thầy/Cô phải làm bước này trước.

Câu hỏi khác