Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Muốn in phiếu kê chợ từ bảng Điều chỉnh thực đơn (số lượng thực tế) thì làm thế nào?
Cách thực hiện: Vào " Dinh dưỡng " -> " Thực đơn " -> " Phiếu kê chợ, Tiếp phẩm, Lưu huỷ "

Khi bấm vào nút In phiếu kê chợ thì phần mềm sẽ có 2 lựa chọn cho Thầy/Cô muốn in phiếu kê chợ từ thực đơn hay in từ điều chỉnh thực đơn (số lượng thực tế).Chọn ngày in đúng với thực đơn đã điều chỉnh bên Điều chỉnh thực đơn.


Sau đó nhấn " Xem và In "

Lưu ý muốn in từ Điều chỉnh thực đơn thì Thầy/Cô phải làm bước Điều chỉnh thực đơn rồi mới in được.

Câu hỏi khác