Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Làm sao để in phiếu kê chợ chung cho 2 nhóm, 3 nhóm?
Cách thực hiện:
Vào " Danh mục " -> "Thực đơn " -> "Phiếu kê chợ, Tiếp phẩm, Lưu hủy "


Ở bảng Phiếu kê chợ, Tiếp phẩm, Lưu hủy chọn nhóm trẻ rồi chọn mã thực đơn xong chọn tiếp nhóm khác, mã thực đơn khác.


Thao tác này cũng áp dụng tương tự như cho 3 nhóm.

Câu hỏi khác