Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Muốn in 3 bước tiếp phẩm thì in ở đâu?
Cách thực hiện:
Vào " Dinh Dưỡng " -> " Thực đơn " -> " Phiếu kê chợ, Tiếp phẩm, Lưu hủy "


Vào bảng Phiếu kê chợ, Tiếp phẩm, Lưu hủy -> Sau khi đã chọn nhóm trẻ, mã thực đơn xong Thầy/Cô bấm vào nút Tiếp phần tươi, Tiếp phẩm khô, Lưu hủy mẫu, Sơ chế biến để in lần lượt sổ 3 bước của Y tế


Chọn " Kiểu in ":

và ngày muốn in. Sau đó, nhấn nút " Xem và In "

Câu hỏi khác