Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Đã tính sổ tính tiền ăn rồi, nhưng muốn sửa sổ tính tiền ăn ngày đó lại thì làm cách nào?
 Trường hợp này nếu thầy/Cô đã lưu sổ tính tiền ăn ngày đó rồi thì phải xóa sổ tính tiền ăn ngày đó đi (lưu ý nếu xóa ngày này thì sổ tính tiền ăn đã lưu những ngày trước đó cũng sẽ bị xóa theo vì sổ tính tiền ăn mang tính lũy kế từng ngày) sau đó vào Điều chỉnh thực đơn để điều chỉnh lại cho đúng rồi vào Sổ tính tiền ăn lại.

Vào "Dinh dưỡng" -> "Sổ tính tiền ăn" -> "Sổ tính tiền ăn"


Chọn năm -> tháng -> chọn ngày muốn xoá -> xoá sổ tính tiền ăn

 
Vào dinh dưỡng -> thực đơn -> điều chỉnh thực đơn

 
Chọn ngày lâp -> nhóm trẻ -> điều chỉnh (đơn giá, số luọng, sỉ số,...) -> lưu lại

Câu hỏi khác