Quản lý thống kê giáo dục Tiểu học

Đơn vị hành chính


Danh mục - Đơn vị hành chính

a. Mục đích: Quản lý danh mục phường trong Quận/Huyện.

b. Đường dẫn: Danh mục đơn vị hành chính. Màn hình hiện thị giao diện (hình minh họa dưới), hiện tại phần mềm đã tạo đầy đủ danh mục Tỉnh/TP, Quận/Huyện, phường.


Hình 50: Tỉnh/TP Quận/Huyện phường

-Kích chọn Tỉnh/TP ở bên cột Danh mục Tỉnh/TP, sẽ hiển thị các Quận/Huyện của Tỉnh/TP đó ở cột Danh sách Quận/Huyện. Tiếp tục kích chọn Quận/Huyện sẽ hiển thị các phường ở Danh mục phường (xem mô tả hình 51)

c. Thao tác

- Thêm mới: Muốn thêm mới 1 Quận/Huyện ta chọn chức năng Thêm, phần mềm sẽ hiển thị giao diện thêm mới (hình 51 bên trái).

 

Hình 51: Thêm mới phường

- Gõ tên phường muốn thêm vào ô trống, sau đó kích chọn chức năng Lưu hoặc Thoát nếu không muốn thêm Tỉnh/TP nữa.

- Khi chọn tính năng Lưu, phần mềm sẽ kiểm tra xem Tỉnh/TP đó đã tồn tại chưa, nếu phường đã tồn tại thì có thông báo như hình 51 bên phải. Người dùng kích chọn Ok rồi nhập lại tên phường, nếu phường đó chưa tồn tại thì sẽ thêm mới phường thành công.

- Sửa: muốn sửa phường nào ta chọn phường cần sửa rồi kích chọn chức năng Sửa, phần mềm sẽ hiển thị form sửa (hình 52). Người dùng gõ lại tên phường vào ô rồi chọn Lưu để lưu lại


Hình 52: Sửa phường

- Xóa: muốn xóa phường nào thì người dùng chọn phường cần xóa rồi kích chọn chức năng Xóa. Phần mềm hiển thị thông báo như hình 53, Chọn Ok để xóa phường hoặc Thoát nếu không muốn xóa nữa.

Hình 53: Xóa Quận/Huyện


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video