Quản lý thống kê giáo dục Tiểu học

Nhóm người dùng


Hệ thống - Nhóm người dùng
         a. Mục đích: Tạo ra các nhóm người dùng với các quyền được thiết lập cho từng nhóm
          b. Đư
ờng dẫn: Hệ thống/Nhóm người dùng. Xem giao diện nhóm người dùng ở hình 37

Hình 37:
Nhóm người dùng
         c. Thao tác.
         - Thêm mới: Muốn thêm mới nhóm người dùng, kích chọn chức năng Thêm. Phần mềm hiển thị form thêm mới, gõ tên nhóm người dùng muốn thêm mới vào ô rồi chọn Lưu để lưu li nhóm người dùng vừa tạo hoặc Thoát nếu không muốn thêm mới nhóm người dùng. Xem ví dụ thêm mới nhóm quản lý hệ thống hình 38.

Hình 38: Thêm mới nhóm ng
ười dùng
         - Sửa: Chọn nhóm người dùng cần sửa rồi kích chọn chức năng Sửa.Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong tên nhóm, chọn Lưu để lưu lại hoặc Thoát nếu không muốn sửa tên nhóm nữa.
         - Xóa: Chọn nhóm người dùng muốn xóa rồi kích chọn chức năng Xóa. Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn có thật sự muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Cancel nếu không muốn xóa nữa.

         - Phân quyền: Sau khi thêm mới 1 nhóm người dùng thì phải phân quyền cho nhóm người dùng này. Chọn nhóm người dùng cần phân quyền rồi kích chọn chức năng Phân quyền. Phần mềm hiển thị form phân quyền. Mặc định là có quyền đầy đủ, tuy nhiên muốn cho nhóm người dùng nào có quyền gì thì tích chọn ở phần đó, bỏ các tích chọn ở phần khác. Sau khi phần quyền xong chọn Lưu để lưu lại việc phân quyền hoặc Thoát nếu không muốn phân quyền nữa.
         - Ví dụ ở hình 39 là thực hiện phân quyền cho nhóm quản lý hệ thống, vì nhiệm vụ của nhóm này là quản lý phần hệ thống nên ta chỉ tích chọn phần hệ thống, bỏ chọn ở các phần khác.

Hình 39: Phân quyền


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video