Hệ thống quản lý giáo dục

Phân quyền cho giáo viên


Phân quyền cho giáo viên bộ môn (Thực hiện Bước 5)

-      Vào chức năng Đào tạo - 2. Kế hoạch 2.4. Thời gian nhập điểm để thực hiện phân thời gian nhập điểm, sửa – xóa điểm cho giáo viên bộ môn.

-     Khi nhấp chuột vào 2.4. Thời gian nhập điểm, phần mềm sẽ hiển thị ra giao diện để tài khoản quản trị phân quyền cho các giáo viên nhập, Sửa – Xóa điểm.

+  Thiết lập thời gian cho tất cả giáo viên: Tài khoản quản trị sẽ Thiết lập thời điểm Thêm điểm, Sửa – Xóa điểm cho toàn bộ các giáo viên trong trường. Khi không chọn giáo viên nào sẽ thiết lập cho tất cả giáo viên.

+  Thiết lập thời gian cho từng giáo viên: Muốn thiết lập riêng cho từng giáo viên thời gian Thêm, Sửa – Xóa điểm, thầy cô sẽ chọn giáo viên bên cột trái và thực hiện theo hình dưới.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video