Hệ thống quản lý giáo dục

Giáo viên bộ môn


Giáo viên bộ môn có quyền vào điểm hằng ngày, quyền tính điểm trung bình môn vào cuối học kỳ chỉ ở những môn và những lớp mình dạy. Lưu ý: Tài khoản của từng giáo viên bộ môn sẽ được phân quyền từ tài khoản quản trị nên chỉ thực hiện chức năng nhập điểm trực tiếp từ bàn phím.

1.      Nhập điểm cho học sinh

-        Cách thực hiện: Vào chức năng Đào tạo - 3. Quá trình 3.2. THCS và THPT 3.2.1. Bảng điểm theo môn để thực hiện.

-        Tiếp theo, màn hình sẽ hiển thị giao diện cho các thầy/cô giáo chọn lớp và môn nhập điểm theo Phân công giảng dạy.

-        Tiếp theo, màn hình sẽ hiển thị ra giao diện để thầy/cô nhập điểm trực tiếp trên danh sách học sinh của từng lớp/môn đã có sẵn.

Lưu ý: Nhập điểm 5.5 người dùng chỉ cần gõ 55 – Trường hợp gõ nhầm thành 58 phần mềm sẽ tự động nhảy về 5.5 – Gõ 52 phần mềm sẽ tự động nhảy về 5

-        Nhập điểm các môn Đánh giá: Các môn Đánh giá sẽ nhập điểm tương tự, điểm sẽ được chọn là Đ – Đạt và CĐ – Chưa đạt.

2.      Tính điểm trung bình môn

-     Sau khi nhập đầy đủ điểm của từng môn, hệ thống sẽ tự động tính điểm trung bình môn của môn đó.

           Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động cập nhật chức năng tự tính điểm trung bình cho các môn học khi Giáo viên bộ môn nhập đủ điểm (Bắt buộc phải nhập điểm KTHK)

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

  • Video:
  • 1