Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Muốn xem Thẻ theo dõi kho thì vào đâu?
*Cách thực hiện:
Vào Quản lý kho -> Thẻ theo dõi kho hoặc Thẻ kho ăn trưa để xem tình hình xuất/nhập của các thực phẩm kho trong tháng.

Trong Thẻ theo dõi kho hiện ra ngày nhập/xuất theo từng loại thực phẩm có trong kho.

Câu hỏi khác