Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Làm thế nào để thêm tiền dịch vụ?
Vào Danh mục -> Dịch vụ 
 Nhập tên dịch vụ ở ô Tên dịch vụ -> nhập giá tiền ở ô Giá dịch vụ (tiền này được tính trên 1 trẻ) - > bấm Thêm -> Lưu lại để hoàn tất.

Lưu ý: Chỉ nhập một lần khi sau khi cài đặt phần mềm, nếu số tiền này có thay đổi thì có thể vào đây lại để chỉnh sửa.

Câu hỏi khác