Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Tại sao điều chỉnh thực đơn rồi bấm nút Lưu thì phần mềm lại báo 'Lưu thất bại'?
Nguyên nhân: Do trong máy tính dịnh dạng Ngày, giờ.. sai.

Cách khắc phụcVào Control Panel chỉnh lại định dạng ngày giờ mặc định là M/d/yyyy và  Chỉnh về mặc định English (US)

Câu hỏi khác