Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Đã lỡ điều chỉnh thực đơn nhầm mã thực đơn mà giờ muốn chọn lại mã thực đơn khác để chỉnh thì không được?
Cách khắc phục:
Vào " Dinh dưỡng " -> " Thực đơn " -> " Điều chỉnh thực đơn "Thầy/Cô bấm vào nút Xóa thực đơn trong ngày


Sau đó, thoát bảng Điều chỉnh thực đơn ra sau đó vào lại rồi chọn lại mã thực đơn khác để điều chỉnh.
Lưu ý: Khi Xóa thực đơn trong ngày chỉ xóa mã thực đơn mà Thầy/Cô đã điều chỉnh trong ngày đó, còn thực đơn gốc của Thầy/Cô vần còn ở Tạo thực đơn chứ không bị mất đi.

Câu hỏi khác