Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Tại sao khi bấm 'nạp dữ liệu' không hiện danh sách lớp để chọn ?
Nguyên nhân: Vì đã có danh sách lớp này trong phần mềm
Cách khắc phục: 
Vào "Học sinh" -> "Thêm từ excel"
 
Chọn năm học -> ngày nhập học -> chọn file -> chọn sheet -> nạp dữ liệu


nhấn Xác nhận để thêm học sinh.

Câu hỏi khác