Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Khi thêm học sinh bằng chức năng 'Thêm từ excel' thì bị báo lỗi 'File không hợp lệ' ?
Nguyên nhân : file excel nhập bị lỗi hoặc danh sách học sinh nhập vào không phải file excel lấy từ phần mềm.
Cách khắc phục: Tải file excel mới nhất về và copy danh sách học sinh sang file mới trước khi thêm lại học sinh.
Vào "Học sinh" -> "Thêm từ excel"

Chọn File mẫu


 

Câu hỏi khác