Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Cách gửi online
Cách thực hiện:
 Vào "Thực đơn" -> "Tao thực đơn"

Mở thực đơn muốn in excel, nhấn nút Gửi online -> nhấn nút gửi

Nhân nút "xem & in"

Đánh tên đăng nhập mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm "mamnon.vemis.vn"

Sau khi, có thông báo gửi thành công là thầy/cô đã gửi thành công thực đơn đó.

Câu hỏi khác