Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Thay đổi Đơn vị tính cho thực phẩm như thế nào?
Cách thực hiện: chọn 1 trong 2 bước sau
1. Vào Danh mục -> Đơn vị tính


Kiểm tra xem có đơn vị tính muốn đổi chưa nếu chưa có thì nhập tên đơn vị tính muốn đổi rồi bấm Thêm sau đó Lưu lại.


2. Vào Danh mục -> Thực phẩm 

chọn nhóm thực phẩm phía tay trái, bên tay phải sẽ xuất hiện danh sách thực phẩm tương ứng với nhóm đã chọn. Sau đó, tìm đến thực phẩm muốn đổi, chọn đơn vị tính ở cột Đơn vị tính  -> nhập số gam thực phẩm muốn đổi ở cột Quy đổi gam và chọn lưu   

Câu hỏi khác