Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Thực phẩm là Thực vật nhưng Đạm, béo hiện thị ở cột động vật và ngược lại
 Nguyên nhân: do người dùng nhập thêm thực phẩm mới mà quên vào check vào cột Động vật nếu thực phẩm đó là Động vật.
 Cách khắc phục:
Vào " Danh mục " -> " Thực phầm "

 Kiểm tra lại thông tin cột Động vật ở Danh mục Thực phẩm xem check chọn đúng chưa.Nếu chưa đúng thì check lại cho chính xác rồi bấm lưu lại. 

Câu hỏi khác